1 پاسخ

توسط
 
بهترین پاسخ

تصرف در اموال دیگران بدون رضایت آنها جایز نیست، مگر در مواردی خاص؛ مثل این‌که عدم تصرف، ضرر مهمی را به دنبال داشته و چاره‌ دیگری جز دست‌بردن بدون اجازه نباشد. پس در فرض سؤال، چنانچه وجود آن تصویر یا فیلم منجر به ضرر مهمی برای شخص بوده و راه دیگری برای از بین بردنش نباشد، اقدام به آن اشکال شرعی ندارد، و گرنه جایز نیست.

ضمائم:پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]

حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):

موارد مختلف است و بطور کلی اگر تصرف در اموال و یا دستگاه آن فرد باشد، جایز نیست مگر در موارد خاص.

حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

تصرف در مال غیر بدون اجازه جایز نیست.

حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):

خیر، جایز نیست.

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):

تصرف در مال غیر بدون رضایت صاحب آن جایز نیست.


[1]. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، شبیری زنجانی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی)

پرسشگران ـ سایت نسل جوان
یک سؤال بپرسید.اینجا را کلیک کنید>

...