در مهدویت توسط

1 پاسخ

توسط

«انتظار» معمولا به حالت کسی گفته میشودکه از وضع موجود ناراحت است وبرای ایجاد وضع بهتری تلاش میکند.

مثلا پدری که در انتظار بازگشت فرزندش از سفر است،از فراق فرزند ناراحت است وبرای وضع بهتری میکوشد.همچنین تاجری که از بازار آشفته ناراحت است ودر انتظار فرونشستن بحران اقتصادی می باشداین دو حالت را دارد:«بیگانگی با وضع موجود» و«تلاش برای وضع بهتر».

بنابراین مسئله انتظار حکومت حق وعدالت حضرت مهدی (عج) وقیام مصلح جهانی، در واقع از دوعنصر تشکیل شده است:«بیگانگی با وضع موجود» و«تلاش برای وضع بهتر».

لذا انتظار فرج،با نشستن ودست روی دست گذاشتن نمی سازد. انتظار ،با چشم به در دوختن وحسرت خوردن ،تمام نمیشود بلکه در حقیقت انتظار ،حرکت ونشاط وشور آفرینی نهفته است.(1)

انتظار مهدی (عج) در منتظرانش شوق یاری وهمراهی او را ایجاد میکند وبه انسان هویت حیات می بخشد و او را از پوچی وبی هدفی نجات می دهد.

حضرت آیت الله خامنه ای در مورد انتظار فرج چنین می فرمایند:

«انتظار به معنای اشتیاق انسان برای دسترسی به وضعی برتر وبالاتر است واین حالتی است که بشرباید همیشه در خود حفظ کند وپیوسته در حال انتظار فرج الهی باشد.»

  

به نقل از کتاب «پرسش های کلیدی در شناخت امام زمان(عج)» نوشته روح الله زال_ حسین جمالی


1_نگین آفرینش ،ص 112

پرسشگران ـ سایت نسل جوان
یک سؤال بپرسید.اینجا را کلیک کنید>

...