1 پاسخ

توسط

مراجع در این زمینه نظرات متفاوتی دارند که به این صورت بیان شده است:

حضرت آیت الله خامنه‌ای:

استیل در حقیقت همان آهن است و ذبح با آن مانع ندارد.

حضرت آیت الله صافی گلپایگانی:

آلت ذبح باید آهن باشد.

حضرت آیت الله فاضل لنکرانی:

ذبح با چاقوی استیل که نوعی آهن است، اشکال ندارد و صحیح است.

حضرت آیت الله سیستانی:

به احتیاط واجب صحیح نیست، مگر اینکه در وقت ذبح، چاقوی آهن میسّر نباشد.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی:

اشکال ندارد.

حضرت آیت الله تبریزی:

ذبح با چاقوی استیل مانعی ندارد. لکن احتیاط مستحب این است که اگر در زمان ذبح آهن در دسترس باشد با آهن ذبح نمایند.

حضرت آیت الله بهجت:

سر حیوان را با چیزی ببرد که از آهن باشد. ولی چنانچه آهن پیدا نشود و طوری باشد که اگر سر حیوان را نبرند، می میرد یا ذبح آن عرفاً برای انسان ضرورت داشته باشد، با چیز تیزی که چهار رگ آن را جدا کند، مانند شیشه و سنگ تیز می شود سر آن را برید. بله اگر آلت ذبح غیر آهن باشد ولی در حدّت و استحکام و تیزی و اطراد تا آخر ذبح مثل آهن باشد به نحو یقین بعید نیست به الغای خصوصیت ملحق به آهن باشد. (مسئله ٢٠٨٣)

پرسشگران ـ سایت نسل جوان
یک سؤال بپرسید....