منو

قرآن باید برای مردم قابل فهم باشد؛ پس چرا حروف مقطعه قرآن اسراریست بین خدا و رسول(صل الله علیه وآله)؟

 سؤال:

کتاب هدایت باید برای مردم قابل فهم باشد؛ پس چرا حروف مقطعه قرآن، اسراریست بین خدا و رسول (صل الله علیه وآله و سلم) و مردم از آنها چیزی سر در نمی آورند؟ وحتی مترجمان قرآن درترجمه، همین حروف را نوشته و یا مینویسند اسراریست میان خدا و رسول؟

پاسخ:

شکی نیست كه اين حروف در زمينه اعجاز لغوي قرآن است اما درباره ترجمه وعلت بیان آنها درقرآن باید گفت از آنجایی که آیات سخنان خداوندند؛ کسی جز خود خدا ومعصومین (علیهم السلام) ازترجمه و تفسیراصلی آنها با خبر نیست لکن هریک از مفسران بنا به مدارکی که در دست داشتند احتمالاتی را در زمینه تفسیر حروف مقطعه بیان کرده اند که برخی ازآنها عبارتند از:

1.این حروف در قرآن يكي از مصاديق سوگند در آيات الهي اند. در پنج سوره قرآن كريم، خداوند به قرآن قسم ياد كرده كه هر 5 سوره با حروف مقطعه آغاز ميشوند. هر جا كه خداوند به اين كتاب عظيم قسم خورده آيه قبل از آن حروف مقطعه بوده است. اين مسئله خود صحت رابطه بين حروف رمز و كتاب قرآن را تاييد ميكند.
2.خداوند با آغاز كردن برخي سوره ها با حروف نامبرده به ملت عرب ميگويد كه قرآن از همين حروف تشكيل شده است كه شما هم با همان سخن ميگوييد. چرا كه اگر ميگوييد كه سخن خدا نيست يك سوره مثل آن بياوريد.

3.حروف مقطعه درقرآن داراي منظوري است، مانند حرف نون در سوره "ن" اشاره به اينكه در اين سوره بيشتر راجع به نصرت موعود بر رسول خدا صحبت شده و حرف قاف در سوره " ق" اشاره است به اينكه در اين سوره بيشتر درباره قرآن، و يا قهر الهي سخن رفته و برخي نيز گفته اند براي هشدار دادن است.

4.سبب آنكه اوايل اين سوره ها خداي جل جلاله بحروف مقطعه ياد كرده است، آن است كه چون حضرت رسول(ص) قرآن می خواند مشركان می آمدند؛جمع شده وشعرمی خواندندوسرو صدا به راه می انداختند تا مردم صدای رسول الله را نشنوند وبه اسلام رغبت پیدا نكنند؛ اما وقتیکه خداوند اين حروف مقطعه را فرستاد چون آنها مانند اين آیات را نشنيده بودند؛ این کلمات برايشان عجیب بود لذا ساکت شده گوش می دادند وبه سخنان پیامبر توجه میکردند(ابوالمحاسن الجرجاني)
5.دکتر رشاد خلیفه،دانشمند مصری برای کشف معانی حروف مقطعه از دستگاه الکترونی استفاده کرد.طبق نتایج او نسبت حرف "ق" به حروف دیگر در سوره "ق" از تمام سورههاي قرآن بدون استثناء بيشتر است. يعني آياتي كه در طي 23 سال دوران نزول قرآن در 113 سوره ديگر قرآن آمده، آنچنان است كه حرف قاف در آنها كمتر بكار رفته، و اين حيرت آور است وهمچنین در سوره"ص"و...

همانطورکه گفتیم اینها نظرات مختلف مفسران بود و چه بسا اگر اهل تحقيق در مشتركات اين حروف دقت كنند و مضامين سوره هائي كه بعضي از اين حروف در ابتدايش آمده با يكديگر مقايسه كنند، رموز بيشتري برايشان كشف شود. بنابراین حروف و کلمات قرآن کاملا سنجیده و به جا به کار رفته اند ومعانی بلند وژرفی را در دل خود دارند؛ لکن از آن جا که امکان وجود تفاسیر دیگری هست که ما به آنها دست نیافتیم؛ و همچنین نمیدانیم کدام تفسیر، تفسیر اصلی است؛وازطرف دیگر هم آوردن تمام این نکات در ترجمه قرآن، مقدور نیست؛ ناگزیر مترجمان، درترجمه این حروف همان حروف را نوشته و یا مینویسند. اینها اسراری است که خدا ورسول الله ازآن باخبرند.

منبع:راسخون