منو

آیا اگر زنى عطر بزند و مرد نامحرم بوى او را استشمام کند، آن زن در حکم زناکار است؟!

آیا حدیثى موجود است که بگوید اگر زنى عطر بزند و مرد بوى او را استشمام کند، براى آن زن در حکم زنا است؟
روایاتی در نکوهش عطر زدن زن در برابر مرد نامحرم وجود دارد که در این زمینه می‌توانید به «وسائل الشیعة»، ج 20، ص 160 مراجعه کرداما روایتی مبنی بر این‌که چنین عطر زدنی در حکم زنا است را در منابع معتبر روایی شیعی نیافتیم، اما در برخی کتب اهل‌سنت و برخی منابع ثانویه شیعی به نقل از آنها روایت ناظر به این موضوع  را می‌توان یافت: رسول خدا(صلی الله) فرموند: «هر زنى که خود را معطّر کند و از خانه بیرون رود تا مردم بوى خوش او را استشمام کنند او در زمره زناکاران است».
به هر حال بر فرض پذیرش این روایت؛ محتوای آن، مشابه روایاتی است که برای هر عضو، زنایی را در نظر گرفته است و به عنوان نمونه، زنای چشم را نگاه حرام می‌داند. این روایت نیز ناظر به ارتکاب این نوع گناه می‌باشد، نه آن‌که عطر زدن، گناهی معادل با زنا و فاحشه معروفی داشته باشد که انجام دهنده آن، مستحق حد شرعی است.
 منبع:سایت اسلام کویست