منو

نظر اسلام در باره حضور زنان در مساجد چیست؟

مقصود روایتی که حضور زنان را در مساجد نهی کرده این است که گرچه مساجد بهترین محل برای اقامه نماز هستند و نماز خواندن در آنها دارای ثواب بسیار است، اما بهترین مسجد برای زنان خانه های آنان است. چرا که در این صورت با مرد نامحرمی ارتباط نخواهند داشت. این روایت حضور زنان در مساجد را حرام نمی داند. پیامبر نیز می فرماید درصورتی که آنان خواهان حضور در مساجد باشند از حضور آنان ممانعت نکنید؛ زیرا حتی اگر این حضور صرفاً به خاطر نماز باشد،حرام نیست. و خود آنان با اختیار خود می خواهند نماز را با ثواب کمتری بجا آورند. بنابراین اسلام گرچه حضور زنان در مساجد را تنها برای نماز مطلوب نمی داند اما آنرا حرام ندانسته است و اگر همرا با برنامه های دیگر نظیر جماعت کلاس ها و سخنرانی های فرهنگی و مذهبی باشد می تواند بسیار مطلوب باشد.