منو

آیا صرف ندانستن یک موضوع باعث تبرعه ما از حکم میشود ؟

متن شبهه:

اسکیمو: اگر من چیزی درباره‌ی خدا و گناه ندانم آیا بازهم به جهنم می‌روم؟ کشیش: نه، اگر ندانی نمی‌روی. اسکیمو: پس چرا می‌خواهی اینها را به من بگویی؟!