در احکام توسط

1 پاسخ

توسط

کفاره ندارد اما اين خريد باطل است و مال بايد به صاحبش برگردانده شود و کسي که مال دزدي را مي خرد استفاده از آن حرام است. (1)

اگر بدون رضایت صاحب مال استفاده کرده است ضامن است.


منبع

1. مساله ي 2081 و احکام غصب (مساله ي 2545 و قبل و بعدش)

پرسشگران ـ سایت نسل جوان
یک سؤال بپرسید....