1 پاسخ

توسط
همانگونه که گفته شد معیارهای انتخاب، متعدد و متفاوت است. آن چه مهم است این که معیارها واقع گرا باشند و زیاد رویائی و ایده ال نباشد و نیز برای معیارها، درصد انتخاب کنید تا در نبود یک و یا دو معیار بدانید فرد مقابل چند درصد از معیارهای شما را ندارد.

برخی از معیارها عبارت از اخلاق خوب، دینداری و مذهب درست، اصالت خانوادگی، تناسب سنی، شعور و فهمیدگی، زیبائی و ظاهر مورد پسند که به سلیقه اشخاص متفاوت است و نمی توان جمال خاصی را تعیین کرد. همچنین نمی توان به ظاهر و جمال بی تفاوت بود و توجه به ظاهر ایراد نیست، بلکه یک واقعیتی است که نباید فراموش شود.

معمولا ترتیب اولویت، متغیر است و بسته به شرایط، متفاوت می شود اما به طور کلی می توان چنین اولویتی را در معیارها مطرح کرد: شعور و فهمیدگی، اصالت خانوادگی، سلامت روحی و جسمی، تناسب سنی و فرهنگی.

به سن و تفاوت سنی توجه داشته باشید. غیرت کار کردن در مردان بسیار مهم است. از دوره سربازی او هم مطمئن شوید.

موفق باشید.

پرسشگران ـ سایت نسل جوان
یک سؤال بپرسید....