1 پاسخ

توسط

1- در فرض سوال اگر جد پدري اذن دهد ازدواج شرعا صحيح است. (1)

2- ما جواب مساله را از نظر شرعي داديم اما اينکه مباحث حقوقي و قانوني اش چگونه است بايد با وکيل و حقوقدان مشورت بگيريد.

3- اينکه چنين کاري به صلاح باشد و باعث مشکلات بعدي نگردد بحثي است مشاوره اي،‌ خيلي اوقات با اينکه از نظر شرعي مساله مشکلي ندارد اما توصيه اي هم براي انجامش وجود ندارد لذا سفارش اکيد مي کنيم مساله را با يک مشاور متخصص مطرح کنيد. 


1. رساله ي محشا مساله ي 2376

تحرير الوسيله ي امام بحث اولياي عقد مساله هاي 2 و 3

پرسشگران ـ سایت نسل جوان
یک سؤال بپرسید....